Leeftijd
In veel wetten, voorschriften en statuten zijn leeftijdsgrenzen opgenomen. Het staat bijvoorbeeld vast op welke leeftijd je naar de basisschool moet en hoe oud je moet zijn om te mogen werken. Er zitten leeftijdsgrenzen in de sociale zekerheid, in arbeidsvoorwaarden, in polis- en kredietvoorwaarden en in talloze andere regels die in de samenleving gelden. Veel officiële leeftijdsgrenzen zijn ooit gesteld om mensen te beschermen, bijvoorbeeld tegen uitbuiting en uitputting. Zo was de minimumleeftijd voor toetreding tot de arbeidsmarkt bedoeld om de kinderarbeid onmogelijk te maken. Naast deze vastgelegde regels zijn er ongeschreven leeftijdsgrenzen die een rol spelen in het maatschappelijke en sociale verkeer. Tot voor kort was het niet gebruikelijk om bij deze en andere leeftijdsgrenzen de vraag te stellen of zo'n grens zinvol of overbodig is, of zelfs discriminerend is. Maar dat is aan het veranderen. Steeds meer wordt onderkend dat leeftijd lang niet alles zegt over de capaciteiten van mensen. Daar waar ten onrechte onderscheid naar leeftijd wordt gemaakt, is sprake van leeftijdsdiscriminatie. In Nederland is er het LBL, expertisecentrum leeftijd en maatschappij, die scherp in de gaten houdt of onderscheid dat op leeftijd gebaseerd is, zinvol en terecht is (zie ook de website www.lbl.nl ). Officieel is er nog geen wetgeving waarin leeftijd expliciet wordt genoemd als discriminatiegrond, maar de procedure hiertoe is in een vergevorderd stadium. Aan de Algemene Wet Gelijke Behandeling wordt gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid toegevoegd, wat maakt dat ook de Commissie Gelijke Behandeling zich kan gaan uitspreken over discriminatie op grond van leeftijd in arbeidszaken. Hoewel er ook wanneer deze wet is aangenomen nog geen algemene wet is die leeftijdsdiscriminatie verbiedt, zijn er wel richtlijnen te vinden in bijvoorbeeld artikel 1 van de Grondwet, die discriminatie op een aantal met name genoemde gronden verbiedt, maar waaraan "op welke grond dan ook" is toegevoegd. Los van de wetgeving zijn er uiteraard, net als in geval van vele meldingen van discriminatie, andere mogelijkheden dan de juridische om discriminatie op grond van leeftijd tegen te gaan.

 
 
 
 
 
PRINTEN