Overige gronden
Er zijn vele andere mogelijke gronden waarop mensen ongelijk kunnen worden behandeld of dat tenminste zo ervaren. Gronden die hier niet besproken zijn, maar wel in de wetgeving zijn opgenomen, zijn burgerlijke staat en arbeidsduur. Daarnaast valt een relatief groot percentage van het totaal aan meldingen en klachten bij de anti discriminatie bureaus in de categorie "overig". Dat wil zeggen dat de klachten geen betrekking hebben op discriminatie wegens antisemitisme, arbeidsduur, burgerlijke staat, geslacht, godsdienst, handicap, herkomst, huidskleur of ras, leeftijd, levensovertuiging, nationaliteit, politieke overtuiging of seksuele gerichtheid. Maar ook als er sprake is van discriminatie op een hier niet genoemde grond, zijn er vaak mogelijkheden om er iets tegen te doen. Dit kan eventueel met hulp van een anti discriminatie bureau, die uitgaan van artikel 1 van de Grondwet:
"Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie [] op welke grond dan ook is niet toegestaan."

 
 
 
 
 
PRINTEN