Religie
Over religie valt veel te zeggen. Dat kan vanuit een sociologische, een historische of een theologische benadering en dat zijn nog maar drie mogelijkheden. Wanneer het gaat over discriminatie op grond van godsdienst, is vooral de mate van tolerantie ten opzichte van verschillende religies van belang. Geloven is voor ieder individu een heel persoonlijke kwestie die in essentie gaat over hoe iemand in het leven staat. Juist doordat geloof zo persoonlijk is, kunnen gemeenschappen van geloofsgenoten bijzonder hecht en verbonden zijn en tegelijkertijd maakt het persoonlijke karakter van geloven ook dat een aanval op het geloof ervaren kan worden als een aanval op de persoon. In de geschiedenis zijn vele godsdienstoorlogen uitgevochten. Ook Nederland heeft in deze een lange en bloederige geschiedenis. Het ging dan bijvoorbeeld om scherp afgebakende verschillen tussen varianten binnen het christendom (het katholicisme en het protestantisme). Terwijl de verhoudingen tussen verschillende christelijke stromingen de gemoederen in Nederland niet meer zozeer bezighouden, geldt dat niet voor de islam, ondanks het feit dat tot enkele decennia geleden ook het land met het hoogste percentage moslims, namelijk Indonesië, hoorde tot het Koninkrijk der Nederlanden. De werelden waren echter goeddeels gescheiden; de lange kolonisatie van het toenmalige Nederlands-Indië heeft niet geleid tot een zekere mate van vertrouwdheid met de islam in Nederland. Nu er de laatste decennia meer moslims in Nederland zijn gekomen, wordt dit door verschillende (groepen) mensen ervaren als vreemd of onwennig, en soms zelfs als bedreigend. Dit levert spanningen op die op zichzelf wellicht met de nodige openheid, communicatie en gewenning na verloop van tijd zouden kunnen afnemen, zoals dat eerder is gebeurd met gespannen verhoudingen tussen verschillende groepen. Vooral gedeelde belangen dragen bij aan het gezamenlijk oplossen van kwesties die spelen. Een voorbeeld van dit proces ten aanzien van moslims is dat de supermarktconcern Dirk van den Broek bij de huisstijl passende hoofddoeken heeft opgenomen in de bedrijfskleding: sommige moslimvrouwen die bij een supermarkt werken willen een hoofddoek dragen en de supermarkt heeft werknemers nodig. Met elkaar is men tot deze oplossing gekomen. Daarnaast hebben echter ook conflicten die elders in de wereld spelen, hun weerslag op de verhoudingen tussen de verschillende geloofsgemeenschappen in de Nederlandse samenleving. De aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001 hebben bijvoorbeeld geleid tot toenemende spanningen tussen moslims en niet-moslims. De klachten over discriminatie op grond van religie die de laatste jaren bij anti discriminatie bureaus gemeld worden hebben veelal betrekking op voorvallen gericht tegen de islam of tegen moslims, met name in het geval van zichtbare islamitische uitingen zoals hoofddoeken en moskeeën. Er zijn meldingen geweest van bekladding met teksten tegen de islam en ingegooide ramen bij diverse moskeeën.

 
 
 
 
 
PRINTEN