Maten Gewichten en Conversies
Lengte
Oppervlakte
10 ångström = 1 nanometer
100 millimeter 2 = 1 centimeter 2
1 000 nanometer = 1 micrometer
100 centimeter 2 = 1 decimeter 2
1 000 micrometer = 1 millimeter
100 decimeter 2 = 1 meter 2
10 millimeter = 1 centimeter
100 meter 2 = 1 are
10 centimeter = 1 decimeter
10 000 meter 2 = 1 hectare
1 000 millimeter = 1 meter
100 are = 1 hectare
10 decimeter = 1 meter
10 meter = 1 decameter
Volume
10 decameter = 1 hectometer
1 000 millimeter 3 = 1 centimeter 3
10 hectometer = 1 kilometer
1 000 centimeter 3 = 1 decimeter 3
1 000 kilometer = 1 megameter
1 000 decimeter 3 = 1 meter 3
1 000 meter 3 = 1 decameter 3
Gewicht (massa)
1 000 decameter 3 = 1 hectometer 3
1 000 milligram = 1 gram
10 gram = 1 decagram
Inhoud
10 decagram = 1 hectogram
10 milliliter = 1 centiliter
10 hectogram = 1 kilogram
10 centiliter = 1 deciliter
100 kilogram = 1 kwintaal
10 deciliter = 1 liter
1 000 kilogram = 1 ton
1 liter = 1 decimeter 3
10 liter = 1 decaliter
10 decaliter = 1 hectoliter
1 000 liter = 1 kiloliter
1 kiloliter = 1 meter 3
Water
Papier maten
1 liter weegt 1 kilogram
A2 = 420 mm x 594 mm
1 kubieke meter weegt 1 ton
A3 = 297 mm x 420 mm
A4 = 210 mm x 297 mm
Edele metalen
A5 = 148,5 mm x 210 mm
24 karaats is zuiver goud
1 metriek karaat = 200 milligram
1 troy (zuiver) = 480 grains
1 troy oz = 155,52 metriek
PRINTEN